Atuqtatit Uplumi

Alhimavia » Opalonggaiyakhimayait Hivoliotiyaghat » Atuqtatit Uplumi

Inuinnait amigainnigit 85-posanggoyok amiktilaagitigut Inuit Nunavunmi, kihimi 85-posanganik havaakanggitut nalianni kavamanilooniit elikkooktoniloniit havakvioyoni tamaat. Inuinnait havaakaktut 50-posangoplotik Nunavut Kavamaini 35-posangoplotiktaok havaakaktut Kaanatap Kavamaini Nunavut eloani. Nanminiktoktonittaok havaakaktut amigainnikagonakhikmiyut, Inuinnait immakaa 70-posanggoyonakhiyok. Amigaitkiya nanminikaktoni havaakaktut naonaituk hapkoa nanminilikni havaakaktut sokookpalaakhimaitonakhigamik. Inukangnigitigot taimaa naonaigotaohimavot.

Amigaitut Inuinnait elihatiakhimayot ehomatoplotiklo havaakakgomayot tatja havaakagiiliktut.

Nunavut aghogotikaktut akonggani ayoghanggittollo havakvioyoni piyomayaoloaktot havakvioyonit; amigaitut inuit havaakanggitut amigaittotiklo havaaghat inunakggitkiplotik. Amigaitut Inuinait ayoitot ehomatoplotiklo havaaghaat mighaanot tatja havaakagiilikhimangmata. Amigaitut Inuinait oblomi havaakanggitut havaaghanikloniit naloyot elihimanggitotiklo havaaghanik hailiyonik havaagoyoghat hailiyot kihimi havaktighailiokmata havakviit elihatiakhimayonik ehomatoyoniklo.

Amigaivyaktut Inuinnait havaakalaaliktut sikoogotitik eniktikhimanggillamot taimaitomik havaaghakhioktot ayoghaklakilikpaktutm naonaipkotaillamot sikookhimaniitigut. 2014-mi sikooktamingnik enikhihmayut ikilokaat imaa 30-posanginnaoplotik%, hapkoa 92.7-posanggit Inuinnait 7.3-posan Inuinnaonggitut.

Amigaitut Inuinnait havaakaktut ayongnaitonik havaakaktitaoyot.

Inuinnait havaakagongnaktut koyaginnakhavaaghanik kolvahiktonik piyongnagaloakhotik ikinnikhaoyottaok atanggit havaaginnik havaakagongnagiplotik kolvakhiknighaoyonik havaagoyonik. Okotootigilogo, okakhimayot Nunavut Kavamait okiokni Kavamani havaakaktut 2015-mit 2016-mot Inuinnainggok kavamani havaktut titigakvikni 85-posangoyok ovalotaok 63-posan ayoitut havaakaktut 27-posangginait atanggoyat, 24-posan akonggani havaaghat havaagiyaoyot Inuinnaknit. Taimaimiyoktaogook Inuinnait havaakaktut Nanminiktoktoni: hamna naonaikhimayot 2011-mit naonaiyaotaohimayonit, Inuinnait amigaitot havaakaktot ehomaghongnaitonik havakvikni.

Inikkoktoyot hovomokpaaliotighak Inuinnait havaakaohighaitigot, pivalaak havaaghaoatit ehomatonighaoyonit havaaghaotit taimaitomik elihakpaaligiakaliktot ayoitot, ehomatoyot kaoyimatiaktollo havaaghamot pinahoagiakaliktavot. Hivomokpaaligahoaklogillo Inuinnait atanggit havaaginnik havaanigahoakoplogit tahamna anggiyookmat inmingniklo Inuinnait hapigoigiaginni havaagoyotigot piyaghanik.

Havainnagiakaliktut enoohoktot angnagotillo amigaikpaalikniakmata 20-ni okioni kaiyoghani; ovalo amigaikpaalikniakhotiklo havaaghakhioktut ehomatonighaoyollo havaaghat mighaanot pivaliajotaotillogit tatkaani havaaghat haililiktillogit.

Amigaikpaliagaaktillogit enolgammiit havaakagomaniaktut, Nunavunmi havakvighat amigaikniaktut. Kihimi sikooktut elihakhimmakgiakaktot sikoogotimingnik eniktigilotik piyoghaoliktot, havaakainagiakaliktut amigaiknialikhotik nigioginnaktut amigaitut siikooktamingnik eniktigihimaitut naonainniaktuk havaaghanot nalliotihimalimaitut tamainnik elihakhimanggillamot havaaghat kavamanit piyomagaloaklogit ayoghaotiginiaktaat elihatiakhimanggillamot, hivonighami havaagoyoghanot, Makigiaqta pinahoakniaktut ayoghanggitonik ehomatoyoniklo nalvaagotinahoaklogit pihimalingniaktut amigaipaaliknahoaklogillo eningnigit elihaotigiyaghait ayongnakniaktuk naonanggitoni.