ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᖅᑭᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

Ilitaqsiniq Nunavut Literacy Council – Ilinniaqta

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᓂᕆᐅᒃᑖᖏᑦ:

  • ᐃᓕᓐᓂᐊᓵᓕᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᖏᑦ
  • ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ K-12 ᑭᖑᓂᐊᓂᓗ

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ ᐃᓱᓕᑉᕕᖓᓗ ᐅᓪᓗᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᙱᑦᑐᖅ ᓱᓕ, CA ᐊᐅᒡᒍᓯ 30, 2019 − ᓯᑉᑎᒻᕙ 2020

ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᖅ;

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᐱᓇᓱᐊᒐᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒪᔮᖑᔪᖅ ᐱᙳᐊᖅᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ. ᐱᙳᐊᖅᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᑲᖏᕐᖠᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᕙᓪᓕᐊᒍᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓵᓕᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᒌᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓗᓂ ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᓄᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑎᒍᑦ ᐱᔾᔪᓰᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓲᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᕐᔪᐊᓃᙶᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᑲᔪᖏᖅᓴᐅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᑐᕐᖓᓖᑦ, ᐸᖅᑭᔩ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ−ᒪᓕᒐᐅᓗᑎᒃ ᐱᙳᐊᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐱᙳᐊᓄᑦ, ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᓪᓗ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᕐᔪᐊᓃᙶᖅᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᕿᑐᕐᖓᓕᓐᓄᓪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᓕᖅᐸᑕ. ᐱᙳᐊᖅᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᑕᐅᓗᓂᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᒃ. ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐅᑎᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ. ᓄᓇᓕᓐᓃᖔᖅᓯᒪᔪᒥᑦᑕᐅᖅ ᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᓂ ᕿᑐᕐᖓᒥᒃ ᐱᕈᖅᓴᐅᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ, ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᒪᑭᑉᐸᓪᓕᐊᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᕿᑐᕐᖓᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓗᑎᒃ.

ᐊᐃᑉᐹ ᐱᓇᓱᐊᒐᑦᓴᖅ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐃᓕᑦᓯᖃᑎᒌᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᑎᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓂᒃ, ᐸᖅᑭᔨᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕕᐊᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᐃᒍᓯᖏᑎᒍᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒧᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᒫᖃᕆᐊᓕᒃ ᑭᖑᕚᕇᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᐅᕙᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐸᖅᑭᔨᖏᓪᓗ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓴᐃᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᖅᑯᓯᒃᑯᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥ ᕿᑐᕐᖓᕇᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᔪᙱᑕᖏᓐᓂᓪᓗ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ, ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓚᒌᓄᑦ, ᕿᑐᕐᖓᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐸᖅᑭᔨᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐅᓗᓂ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑎᒃᓴᒥᒃ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᒍᑎᒃᓴᒥᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᙱᓂᓕᒻᒥᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐅᒻᒥᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖕᒪᕆᐅᔪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒫᓕᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐃᑲᔫᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᓄᑲᑉᐱᐊᑦ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᓪᓗ ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᕿᑐᕐᖓᓖᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᒥᒃ ᓴᕐᖓᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐅᖓᓕᐅᑎᓂᕐᒥᒃ, ᓴᖅᑮᓗᓂ ᐃᓅᓯᓕᒫᒥ ᐊᐅᓚᔨᔭᖃᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒥᒃ, ᑐᙵᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓂᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᖅᑭᔨᖏᑦ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᓯᕗᓕᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᓕᖏᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ. ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᒍᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᐅᐃᒍᔭᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕐᖓᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖃᑦᑕᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᑲᔪᓯᐊᑦᓯᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᒧᑦ ᑐᕌᒐᑦ;

  • ᐆᑦᑐᕋᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᓗᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓵᓕᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᑲᖏᕐᖠᓂᕐᒥ ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓵᓕᔪᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᕐᔪᐊᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᙳᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓲᓂᒃ
  • ᐆᑦᑐᕋᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᓗᓂᓗ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓰᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᒥᑭᔫᑎᓄᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑐᕐᖓᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕕᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᖃᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᒪᓂᖅᓴᓃᙶᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ
  • ᐸᕐᓇᓯᒪᑦᓯᐊᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᕿᑐᕐᖓᓖᑦ ᓄᑕᖅᑲᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᖅᑲᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓄᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ
  • ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᓕᓐᓄᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᓪᓗ ᐅᖓᒋᓕᐅᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓐᓇᖏᑦᓯᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓚᒌᓂᖃᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᔨᔭᖃᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᕐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᓪᓗ
  • ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓚᒋᓄᑦ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᒪᑭᒪᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓚᒌᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ/ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓂ.

ᑮᓇᐅᔭᓕᑕᐅᓯᒪᓂᖓ: ,,,