ᐱᓂᐊᕐᓂᕋᐅᑎᖓ

ᐊᖏᕐᕋ » ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᒃ » ᐱᓂᐊᕐᓂᕋᐅᑎᖓ

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐱᓂᐊᕐᓂᕋᐅᑎᖓ ᐸᕐᓇᓯᒪᑦᓯᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖏᓐᓄᑦ.

ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒍᑎᒃᓴᖅ ᑖᑦᓱᒥᖓ, ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒥᒃ, ᑮᓇᐅᔭᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᓪᓗ ᐃᓄᓐᓅᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᓪᓗ. ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐱᓇᓱᐊᒐᖓ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒍᑎᒃᓴᐅᓗᓂ ᒪᕐᕈᓪᓗᐊᑖᓐᓂᒃ:

  • ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᒍᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᔪᓐᖏᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ, ᓇᓗᖅᑯᑎᓐᖏᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓯᕗᒧᐊᒍᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᓪᓗ ᓇᓕᖅᑯᑦᓯᓯᒪᔪᒧᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓄᓪᓗ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᒡᕕᖏᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᐱᔨᑦᓯᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᑦᓯᐊᓂᖅᑐᑦ ᐊᑯᓂ ᐊᑐᕋᑦᓴᓂᒃ ᐊᔪᓐᖏᓐᓂᕆᔭᒥᒍᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᒃ ᐱᔪᒪᔭᐅᔪᓂᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᕋᑦᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓪᓗ, ᑭᓯᐊᓂ ᑖᒃᑯᓂᖓᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᓐᖏᓪᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓇᖐᓐᖏᓪᓗᑦᑎᒃ, ᐱᓕᖕᒪᒃᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐆᑦᑐᕋᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓂᐊᕐᓂᕋᐅᑎᖏᓐᓃᑦᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ.