ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᐊᖏᕐᕋ » ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᒃ » ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ

ᐱᓕᕆᐊᖓ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᓯᕗᓕᖅᑕᐅᔪᖅ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᓕᖕᒪᓴᕐᓂᒧᓪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᓂ. ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕᒨᖓᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᓄᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓐᓂ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᖕᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᒡᕕᐊᓂ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᒡᕕᐊᓂ, ᒪᓕᒐᕐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ.

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓖᑦ ᐊᖏᖅᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᖏᔫᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᒃ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ. ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᓈᖕᒪᓂᕐᐹᖑᒻᒪᖔᖅ ᐊᑐᕐᓂᖅ ᐱᓕᖕᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐃᓚᒋᔭᐅᕕᓕᖕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᖕᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ

 • ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, NTI
 • ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ−ᑐᒡᔨᐊ, NTI
 • ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, QIA
 • ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, KivIA
 • ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, KitIA
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᓚᖓ (2 ᐃᒃᓯᕙᐅᑖᒃ)

ᑲᑎᒪᔩᑦ

 • ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐱᓕᖕᒪᒃᓴᐃᓂᕐᓗ, ᑐᓐᖓᕕᒃ
 • GN-ᑯᓃᓐᖔᖅᑐᖅ
 • ᑲᓇᑕ ᒐᕙᒪᖓᓃᓐᖔᖅᑐᖅ
 • ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ (ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ)

ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ

 • ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐱᓕᖕᒪᒃᓴᐃᓂᕐᓗ, ᑐᓐᖓᕕᒃ
 • ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖅ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓂᒃ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᑲᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑏᑦ (ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ)