ᒫᓐᓇ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᓖᑦ

ᐊᖏᕐᕋ » ᒫᓐᓇ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᓖᑦ » ᒫᓐᓇ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᓖᑦ

ᑖᒃᑯᐊᖑᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ, ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᔪᖅ ᓯᑕᒪᓂᓕᒃ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᑕᑯᒋᐊᕋᑦᓴᖅ 4: ᑕᑯᒋᐊᕈᑎ ᐃᓘᓐᓈᓂᒃ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᒫᓐᓇ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ: