ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ

ᑕᖕᒫᕐᕕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᐅᐊᖕᓇᕐᒥ ᐋᖅᓂᐊᕆᐅᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐃᓅᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᖖᒐᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᐳᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒥᓂᑦ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ*

ᑕᖕᒫᕐᕕᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᔪᒥ ᒪᐃ 6-10, 2019−ᒥ.

ᑕᖕᒫᕐᕕᐅᑉ ᑐᙵᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒦᓐᓂᐊᖅᐳᖅ (NAC), ᑕᖕᒫᕐᕕᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᐅᑉ ᐱᓕᕆᙳᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖓᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᓂᑦ. 20−ᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᓂ 15−ᓂ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᔪᒥ ᑕᑭᓂᐅᔪᒥ ᑕᖕᒫᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ:

  • ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓗᑎᒃ ᐆᒃᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒡᒐᒥᑎᒍᑦ ᐃᓅᓕᓴᐃᓂᐅᔪᓂ ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᓂᑦ (ᒥᖅᓱᖅᐃᓂᕐᒥ, ᕿᑯᖅᓯᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓂ);
  • ᐳᓚᕋᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓇᒡᓗᑎᒃ ᐃᓂᐅᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᐸᖕᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ (ᓲᕐᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ);
  • ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᐱᓕᕆᓂᖃᕈᒪᔪᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᒪᔪᓂᑦ;
  • ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐱᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᖃᐅᔨᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᒃᑭᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᓄᑦ (ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᒥ ᐃᖃᐃᓕᓴᐃᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓᓄᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥ ᓘᒃᑖᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᑐᓵᔨᐅᓂᕐᒧᑦ) ᐸᕐᓇᐃᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕆᓛᖅᑕᒥᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᖅᑯᑎᖓᓐᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ.

ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᑐᕌᖓᓂᖃᖅᐳᖅ ᖁᕝᕙᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᕕᖃᖅᐳᖅ ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒧᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᓲᒥᒃ ᐅᐊᖕᓇᒥ ᐋᓐᑎᐊᕆᐅᒥ. https://www.nosm.ca/camp/

 

ᑕᕐᕆᔭᒃᓴᓕᐊᒥ ᐅᐊᖕᓇᒥ ᐋᓐᑎᐊᕆᐅᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᓅᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ (NOSM) ᑕᖕᒫᕐᕕᖓᓂ ᐅᕙᓂ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ: https://youtu.be/lp8zx8ywGRo ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᓯᒪᔪᒥ 2018−ᒥ ᑕᖕᒫᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᕙᓂ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ: https://nunatsiaq.com/stories/article/65674nunavut_teens_get_crash_course_in_health_jobs/

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᐆᒧᖓ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒧᑦ ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᕗᖓ:

ᒥᓯᐅᓪ ᑑᕐᐱᓐ

ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨ

NVision Insight Group Inc.
(ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑕᐅᑐᒐᖓ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑦ ᑎᒥᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ)

(613) 601-2446

mturpin@nvisiongroup.ca