ᑲᑎᒪᔩᑦᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ

ᐊᖏᕐᕋ » ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᒃ » ᑲᑎᒪᔩᑦᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ

ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ

Aluki_Kotierk

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ

ᔭᐃᒥᓯ ᐄᑐᓗᒃ

James Eetoolook

ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᑐᒡᓕᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ

ᓯᑖᓐᓕ ᐊᓇᕝᓚᒃ

Stanley Anablak

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

ᑕᐃᕕᑎ ᓂᖏᐅᖓᓐ

David Ningeongan

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑭᕙᓪᓕᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

PJ ᐊᕿᐊᕈᖅ

PJ Akeeagok

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

 

ᐸᑎᖅ ᓇᑦᓯᖅ

Patterk Nester

ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕕᒋᔭᖓ: ᐊᐃᕕᓕᒃ

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ  ᐸᑎᖅ ᓇᑦᓯᖅ

  • ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᖅᕕᒃ
  • ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕋᐃᓴᓐ

ᖁᐊᓴ ᑯᓱᒐᖅ

Lorne Kusugak

ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕕᒋᔭᖓ: ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᓂᒋᐊ

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ  ᖁᐊᓴ ᑯᓱᒐᖅ

  • ᒥᓂᔅᑕ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ
  • ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕋᐃᓴᓐ