ᒫᓐᓇ ᑮᓇᐅᔭᓕᑕᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ

ᐊᖏᕐᕋ » ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ » ᒫᓐᓇ ᑮᓇᐅᔭᓕᑕᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ
Arctic Fresh Inc.

Arctic Fresh Inc.

Tasiuqtigiit Hand in Hand Society

ᑕᓯᐅᖅᑎᒌᑦ ᓴᓴᐃᔭᑎ

ᐱᑦᖁᕼᐃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᕼᐊᐅᑎᓂᖅ

ᐱᑦᖁᕼᐃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᕼᐊᐅᑎᓂᖅ

The Nunavut Bilingual Education Society (NBES)

ᓄᓇᕗᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓰᖕᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ (NBES)

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᓇᕈᓇᓐᓂᖓ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᓇᕈᓇᓐᓂᖓ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓄᖃᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᖓᑕᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᓗᓂ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓄᖃᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᖓᑕᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᓗᓂ

ᐱᕈᕐᕕᒃ

ᐱᕈᕐᕕᒃ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕐᓂᖅ

Qikiqtani Inuit Association - Ipitiki 2

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᐱᑎᑭ 2

RCMP V Division Recruiting - RCMP Assisted Application Entrance Program

V Division ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ – ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐃᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ

Kitkmeot Heritage Society - Mentor Apprentice Language Program

ᐊᔪᕿᖅᓱᐃᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ

Piruqatigiit Resource Centre

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ – ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᓄᑦ ᐃᑦᓴᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖃᑎᒌᒡᓗᑕ

Qaujigiaqtiit

ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒃ

ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ  ᐃᓂᐅᔪᖅ ᐱᕈᖅᓴᐃᕕᒃᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ.

ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᓂᐅᔪᖅ ᐱᕈᖅᓴᐃᕕᒃᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ.

Recreation & Parks Association of Nunavut

ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᕐᙳᐃᓯᕐᕕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᕘᒥ

ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔩᑦ

Nunavut Sivuniksavut Academic & Career Development Program

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑕᕆᐅᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

ᒪᓕᒍᒥᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

Ilitaqsiniq Nunavut Literacy Council – Ilinniaqta

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᖅᑭᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

Nunavut Film Industry Training- Nunavut FIT

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᐅᓚᔫᓕᐅᕆᒋᐅᕐᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᖕᒪᓴᕐᓂᖅ − ᓄᓇᕗᒻᒥ FIT 2017-2018 ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑐᑭᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᐅᓚᔫᓕᐅᕆᒋᐅᕐᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᖕᒪᓴᕐᓂᖅ