Ququarniq tapkununga Aaniaqtailiniq Havaq Uqautyiyit tapkununga Inuit Inulrammiit!

Aulaqatigini 2-3 inulrammiit nunaliknit talvunga Iqaluit taphumunga inulrammiit aaniaqtailiniq havakhat hiniqtaqvik! Tamna Northern Ontario Ilihaqvik Havautinut, tapkuat Kavamatkut Nunavut, Nunavunmi Inirnirit Iliharviat, tamnalu Nunavut Tunngavik Nanminilgit, havaqatigiktut atuqtitnianik tamna: Aaniaqtailiniq Havakhat Hiniktaqvik tapkununga Inulrammiit*

Uukturut Tatatiqvikhaq Tuniyalik Matyi 29, 2019