ᐅᓄᕐᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ

ᐊᖏᕐᕋ » ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖅ » ᐅᓄᕐᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ

ᐸᕐᓇᓯᒪᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᑭᖑᓕᕇᒥᒃ ᐊᓪᓗᐸᓪᓕᐊᒃᑰᖓᔪᖅ, ᐊᑕᐅᓯᐊᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᓂ. ᑕᐃᒪᐃᑎᓪᓗᒍ, ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ ᐱᐅᓂᕐᐹᒥᒃ, ᐃᓄᓐᓅᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᓪᓗ ᐃᓅᓯᓕᒫᖏᓐᓂ.

ᐃᓕᒃᐸᓪᓕᐊᓗᓂ ᐃᓅᓯᓕᒫᒧᑦ ᑕᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᓐᓇᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ

ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ:

  • ᐃᓕᓐᓂᐊᓵᓕᓃᑦ;
  • ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓂᒃᑯᑦ ᑎᒍᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᓚᒌᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᓗ ᐃᓅᓯᓕᒫᑦᑎᓐᓂ;
  • ᑲᔪᓯᐊᑦᓯᐊᕐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ (K-12), ᐱᓕᕆᒋᐅᕐᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ;
  • ᐊᒻᒪᓗ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᓪᓗᑕ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ, ᓂᕆᐅᒍᓐᓇᖁᓪᓗᑕ ᓱᖏᐅᑎᓯᒪᓗᑕᓗ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᑐᓐᖓᕕᓖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᒋᓗᒍ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᑎᒍᑦ. ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐊᑐᕋᑦᓴᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃ ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᒃ.

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕋᑦᓴᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑲᓲᒪᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᑎᒃᓴᓂᒃ, ᓇᓕᒧᓕᓐᓂᒃ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᐅᑉ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᓪᓗ.