ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ

ᐊᖏᕐᕋ » ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖅ » ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖓ ᐊᑐᕋᑦᓴᕆᔭᒥᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ ᑲᒪᒋᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑖ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᒥᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓂᖅ, ᑮᓇᐅᔭᓖᓯᒪᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔪᑦ ᐱᖓᓲᓕᖅᑲᖓᓪᓗᑎᒃ: ᐱᔨᑦᓯᕈᑏᑦ; ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ (ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔪᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᑦ); ᐊᒻᒪᓗ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ.