ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᔅᓴᐅᒐᔭᖅᑐᒥᑦ

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᖏᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᕿᓂᕐᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᔅᓴᖓᓐᓂ/ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᖅᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒨᖓᔪᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᓛᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓂᒃ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᕐᓄᑦ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐸᕐᓇᐸᓪᓕᐊᒻᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓕᕆᔨᓂᒃ.

ᑖᓐᓇ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ, facebook−ᑯᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᓅᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓄᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. ᖃᖓᒃᑰᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᔅᓯᐅᕋᑦᑕ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᑕᓕᓐᓂᒃ:

  • ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑐᖃᒥᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᑦᑐᒍ
  • • ᐃᓅᓱᑦᑐᑦ ᐱᒃᑯᓇᖅᑐᖅ? ᐊᔪᕐᓇᖏᑉᐸᑦ? ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᔅᓴᐅᔪᑦ?
  • ᑐᑭᓯᔭᕐᓂᖅᑐᒥᑦ
 • • ᐃᓅᓱᑦᑐᓅᖓᔪᓂᒃ?

ᑭᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᒻᒪᖔᖅ

ᑕᑯᒥᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ 12−ᒥᑦ – 15−ᒧᑦ.

ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ:

ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᖁᔭᐅᔪᑦ:

 1. I. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ: a) ᐱᓪᓚᕆᓐᖑᐊᖑᔮᕐᓗᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓯᒪᓂᖓ; ᐊᒻᒪᓗ, b) ᐅᖃᐅᓰᑦ “Career Awareness Camps,” ᐱᑕᖃᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖓᓂᓪᓗ.
 2. II. ᑎᓴᒪᕐᔪᐊᖑᓃᑦ ᐊᒥᐊᖃᕐᓗᒍ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ: ᖁᓛᓃᑦᑐᑦ ᒪᓕᑦᑕᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ: a) ᐊᒥᐊᖃᐅᑦᑎᐊᕐᓗᓂ; ᐊᒻᒪᓗ, b) ᕿᓐᓂᖅᑕᓂᑦ ᖃᑯᖅᑕᓂᓪᓗ.
 3. III. ᒪᓕᔾᔫᒥᓗᓂᓗ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓐᓂ
 4. IV. ᓂᖏᖅᑕᖃᑦᑕᕋᔭᓐᖏᑦᑐᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ

ᐊᒥᐊᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᕈᓘᔭᐅᓗᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᖏᓪᓗ ᐊᖏᓂᖏᑦ

ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᕈᓘᔮᓗᓐᓂ ᐊᒥᐊᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᕌᖓᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖏᓐᑦ, ᑎᑎᖅᑲᖏᓪᓗ ᑖᓂᖅᑐᖅᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ.

ᐱᔪᓯᐊᔅᓴᖓ…

$5,000−ᓂᑦ ᐱᔾᔪᓯᐊᖅᑖᕋᔭᖅᑐᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ.

ᒪᕐᕉᓂᑦᑕᐅ ᐱᔾᔪᓯᐊᖅᑐᖃᕋᔭᕐᒥᔪᖅ $1,000−ᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᑐᓂᓯᔪᒥᓂᕐᓂᑦ.

ᒪᑐᕕᔅᓴᖓ:

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎ ᐱᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᑐᔫᑕᐅᒋᐊᓕᒃ dcurrie@rpan.ca ᑎᑭᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓐᓂ ᓅᕖᑉᐱᕆ 26, 2021.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ

ᑖᓐ ᑰᕆ 613.876.0491 dcurrie@rpan.ca